Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ/MİSAFİR KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Veri İşleme Faaliyetleri Hakkında Önemli Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (10.) maddesi uyarınca Bize Proje Geliştirme A.Ş. (bundan böyle kısaca “Bize Proje” olarak anılacaktır) olarak https://www.bengodi.com.tr alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden sunulacak hizmetlerden Müşteri olarak yararlanabilmeniz için doldurduğunuz form ile elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin siz İlgili Kişi olan Müşterilerimize; kimliğimiz, kişisel verileri işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Bize Proje olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Şirket bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Unvan: Bize Proje Geliştirme A.Ş.
Adres: Minareliçavuş Bursa Osb Mah. Yeşil Cad. No:15 Nilüfer /Bursa
Mersis No: 0178073869300035

Telefon:  +90 286 814 12 33
Eposta: info@bengodi.com.tr

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi; hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında Website üzerinden yararlanmak istediğiniz hizmetlerin sunulması, hizmetin ifası, veri güvenliğinin sağlanması, sunulan hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim sağlanması, Websitesinde yayınlanması amacıyla, gereken durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin temini için zorunlu olması amacıyla, size sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, Website’de oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak gibi amaçlarla işlenebilir ve bu amaçlar çerçevesinde anonimleştirilerek işlenebilir. Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 1. Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler

Verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. Ayrıca Talya Bilişim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’e ait olan www.bengodi.rezervasyonal.com alan adlı Rezervasyon Platformunun, Websitesi ile entegre bir şekilde çalışması nedeni ile sözleşmeye/siparişe konu hizmetin ifası için iletişi, ad soy ad ve ödemeye ilişkin verilerinizi Rezervasyon Paneli üzerinde kullanabilecek ve Otel’e aktarabilecektir.

 

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

Bize Proje’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- ilgilisine aktarılabilecektir. Ayrıca Elektronik Kimlik Bildirim sistemi üzerin T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne otellerimizde konaklama yapan gerçek kişilerin kimlik bilgileri ve otel giriş ve çıkış bilgilerinin 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği bildirimi yapılmaktadır.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ya da temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Verileriniz, Bize Proje’nin haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Ajanslar ve reklam verenler

Verilerin bir kısmı reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ilgilisiyle eşleştirilemeyecek veriler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

Ticari elektronik ileti onayına tabii olan Müşterilerimizin, elektronik ileti onayına istinaden ürün ve hizmet tercihi, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla kullanılabilecek olup bu tür bir ileti onayı olmaması halinde bu bilgiler kullanılmayacaktır.

Yurt dışına aktarım

Bize Proje tarafından 3. Kişilerden Website kapsamında hizmet verebilmek için bulut bilişim hizmeti alınmaktadır ve verileriniz bulut ortamda tutulmaktadır. Bu nedenle işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizin bulut ortamın yurtdışında bulunması nedeniyle KVKK (9.) madde hükmüne uygun olarak Microsoft şirketinin yurtdışındaki serverlarına aktarılabileceğini belirtiriz.

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Verileriniz Website içerisinde doldurmuş/vermiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.

İşbu bilgilendirmede belirtilen amaç ve yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

İşlenen Kişisel Veriİşlemenin Hukuki Sebebi
Ad, Soyad, AdresWebsite ve Rezervasyon Platformu üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerde rezervasyon numarasının Müşterilere iletilebilmesi, Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a)
Telefon BilgisiWebsite ve Rezervasyon Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek hizmetlerde; Otele kontrol için iletilmesi, rezervasyon kodu ve bilgilerinin Müşteriye gönderilebilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Website içerisindeki irtibatın sağlanması, Taraflar arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmenin ifası için Müşteriye ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)
 

Elektronik Posta Bilgisi

 

Website ve Rezervasyon Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek hizmetlerde; Otele kontrol için iletilmesi, rezervasyon kodu ve bilgilerinin Müşteriye gönderilebilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, yasal ve/veya gerekli dökümanların iletilebilmesi, Website içerisindeki irtibatın sağlanması, Taraflar arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmenin ifası için Müşteriye ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)
Otel konaklama gün sayısı Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a)
Kamera kaydıTarafımıza ait lokasyonlarda güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)
 

 

 

 

VKN/TCKN Bilgisi

 

 

 

 

Müşterinin Website üzerinden akdedeceği ilgili sözleşmede TCKN bilgilerine yer verilmesi, ve alınmasının yasal zorunluluk teşkil etmesi, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca zorunlu olması ve sözleşmenin ifası için işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c ve Md. 5/2-a)

 

 

 1. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://www.bize.com/kvkk adresinde yer alan ilgili kişi başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Minareliçavuş Bursa Osb Mah. Yeşil Cad. No: 15- İç Kapı No: – Nilüfer / Bursa adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya bize@hs03.kep.tr  e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Şirketimiz sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bize.com adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

 

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Güncelleme söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.bize.com/kvkk linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

İnternet sitemizden güvenli ve verimli bir şekilde faydalanabilmeniz için internet sitemizde zorunlu çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası Metni’ni incelemenizi rica ederiz.